Publikacje

Dąbrowiecki Piotr, Gawlik Radosław, Kupczyk Maciej, Łęcka, Dominika, Ben Drissi  Anna 2024. Co nam przeszkadza dobrze leczyć astmę ciężką? Punkt widzenia lekarza. “Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology”, nr 1, s. 1–9 CZYTAJ
Dąbrowiecki Piotr, Gawlik Radosław, Łęcka, Dominika. 2023. Co nam przeszkadza dobrze leczyć astmę ciężką? Punkt widzenia lekarza. Raport. Warszawa: Polskie Towarzystwo Alergologiczne (współautor) CZYTAJ
Łęcka, Dominika. 2023. Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta. Raport. Warszawa: Polskie Towarzystwo Alergologiczne. CZYTAJ
Łęcka, Dominika. 2011. Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej nić abstynencja. Studium psychokulturowe, Kraków: Impuls, ss. 144
Łęcka, Dominika. 2016. Narracja ukryta jako dopełnienie obrazu sytuacji problemowej i metody jej wydobycia w trakcie wywiadu, [w:] Magdalena Piorunek (red.) Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje-Egzemplifikacje-Dylematy metodologiczne, Poznań: UAM, s. 275-292.
Łęcka, Dominika. 2016. Seminarium, które ciągle trwa…, [w:] Arkadiusz Karwacki (red.) Ryszard Borowicz. Wspomnienie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 103-106.
Łęcka, Dominika. 2011. Zmiana miejsca w strukturze społecznej u progu dorosłości a choroby somatyczne. Socjosomatyczny model e-ASP-r jako socjologiczna hipoteza wyjaśniająca zjawisko somatyzacji u młodzieży, [w:] Krystyna Szafraniec (red.) Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-tom II, Toruń: Adam Marszałek, s. 228-248.
Łęcka, Dominika. 2009. Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo? Teoria „local biologies” jako hipoteza związku przyczynowo-skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne, [w:] Janowski Konrad i Jacek Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne T.1, Lublin: BestPrint, s. 36-49.
Łęcka, Dominika. 2014. Wizja młodego naukowca w humanistyce w ujęciu Ryszarda Borowicza. Na marginesie badań nad selekcjami w szkolnictwie wyższym,[w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 276-296.  CZYTAJ
Łęcka, Dominika. 2010. Socjosomatyka i jej nie-klasyczna odmiana. Wkład socjologii zdrowia i choroby w dyskurs o zaburzeniach somatycznych i etiologii chorób, [w:] Studia Socjologiczne, nr 1, s. 125-144. CZYTAJ
Łęcka, Dominika. 2009 (rev.) Czykwin, Elżbieta, „Social Stigma”, Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 5, s. 158-165.
Łęcka, Dominika. 2009. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza” Zakopane, 15-17 maj 2009 r. Sprawozdanie [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 190-196.  
Łęcka, Dominika (rec.). 2008. Czykwin, Elżbieta, „Stygmat społeczny”, Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 3, s. 146-153. CZYTAJ
Krawczinska, Dominika (rec). 2004. Henryk Domański, „Struktura społeczna. Wykłady z socjologii, cz. I”, [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 120-124.
Łęcka, Dominika. 2015. Jakość życia pacjentów z ciężką astmą alergiczną, [w:] Raport. Astma ciężka. Sytuacja pacjentów w Polsce. Część socjologiczna, s. 25-34. 
Łęcka, Dominika. 2016. Chory na astmę w depresji, [w:] http://www.zawszeokrokprzedastma.org/astma-a-depresja/ [dostęp 5.02.2016)
Łęcka, Dominika. 2008. NIE PIJĘ, NIE PALĘ… WIĘC JESTEM. O postawie „Straight Edge” wśród młodzieży, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s. 15-24.
Łęcka, Dominika. 2008. A matki byłych narkomanów nadal cierpią…Rozważania nad przyczynami smutku u matek neofitów, [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 12,s.19-23.
Krawczinska, Dominika. 2007. Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy…? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s.6-29.
Krawczinska, Dominika. 2007. Czym jest współuzależnienie, krótka próba rekonstrukcji potocznego rozumienia pojęcia, [w:] Problemy Narkomanii, nr 2, s. 73-75.
Krawczinska, Dominika. 2004. „Grupa Wsparcia dla Rodziców” formą pomocy dla rodzin dzieci uzależnionych od narkotyków (na przykładzie doświadczeń Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu), [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. 30-31.