Działalność naukowa

WYSTĄPIENIA I KONFERENCJE NAUKOWE

2024

XIII Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i badanie biografii “Sytuacje trudne w biografii. Wątki edukacyjne”, Wydział Nauk o Wychowaniu Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 20-21.02. 2024, z referatem: „O czym opowiadamy, a co ukrywamy opowiadając o sytuacjach trudnych? Budowa narracji o sytuacji trudnej kobiet w bezsilności i bezradności”. PROGRAM

2023

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym”, Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 25.10.2023, z referatem: „Diagnoza przemilczeń mocy w bezradności i bezsilności”.

15 Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego „Nowoczesna Alergologia w codziennej praktyce klinicznej”, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, , 17-20.05.2023 r., z referatem: “Życie z astmą ciężką – punkt widzenia pacjenta – przedstawienie wyników raportu” PROGRAM

2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryzys jako źródło problemów społecznych. Formy pomocy, wsparcia, poradnictwa, pracy socjalnej”, Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, , 7.04.2022 r., z referatem: “Diagnoza przeżycia jako źródło informacji o zasobach człowieka w kryzysie. Założenia teoretyczne i wskazówki praktyczne”
2017 X Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, Grudziądz 23.10.2017, z referatem: „Gniew w ławce szkolnej. Krótkie interwencje”

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym”, Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Poradnictwa Społecznego i Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 24.05.2017, z referatem: „Diagnoza przeżycia w sytuacji problemowej. Założenia – przebieg – znaczenie dla praktyki”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pomagający i wspomagani. Potrzeby-kompetencje-relacje pomocowe i poradnicze”, Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Poradnictwa Społecznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 27.04.2017, z referatem: „Ukryte formy narracji o radzeniu sobie w sytuacji pomocowej. Casus przemilczeń o przeżyciu z depresją„
2016 Konferencja „Internat nasz drugi dom”, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Toruń, 22.11.2016, z referatem: „Rozwój kompetencji emocjonalnych w internacie. Możliwości i zagrożenia”

Konferencja Naukowa „Czy istnieje jeszcze dewiacja? Perspektywa społeczna, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych”, Katedra Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 8.04.2016, z referatem: „Jak użycie kategorii „próba przeżycia z chorobą” modyfikuje ocenę nieakceptowalnych form radzenia sobie z depresją z perspektywy otoczenia chorego?”

Seminarium „Między pedagogiką a socjologią. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu,  Toruń, 5.04.2016, udział w panelu:Ryszard Borowicz jako człowiek, inspirator, społecznik, menadżer”
2015

Konferencja  „Depresja ma wiele twarzy”, Młyn Wiedzy, Toruń, 5.12.2015, z referatem:Kontrolujesz-chorujesz. Jak kontrola emocji wpływa na stany depresyjne?”

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 19.11.2015, z referatem: Jak diagnoza sytuacji problemowej odbiera człowiekowi zaradność i potencjał?”

Konferencja Naukowa „Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13-15.11.2015, z referatem:Radzenie sobie w chorobie jako kategoria wykluczająca” OGLĄDAJ

Konferencja Naukowa „Tożsamość narracyjna. Filozofia wobec problemu podmiotowości”, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 23-24.10.2015, z referatem:Ukryte aspekty tożsamości w sytuacji problemowej”

IV Transdyscyplinarne  Sympozjum Badań Jakościowych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 27-30.05.2015, z referatem:Narracja problemowa vs. narracja ukryta i rola badacza w ich diagnozowaniu” Konferencja dla rodziców ,

2014 Konferencja Naukowa „Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną”, 21.01. 2014, UMK Toruń, z referatemEtapy pracy z rodziną dziecka uzależnionego”  

Konferencja Naukowa „Coś więcej niż ciało”, Sopot SWPS, 6.05.2014 r., z referatem:Lekka jak motylek…anoreksja i bulimia. Czyli o czynnikach rodzinnych sprzyjających zaburzeniom odżywiania” OGLĄDAJ
2009 Konferencja dla rodziców „Stop uzależnieniom”, Grudziądz ODN CKU, 13.03. 2009, z referatem: Dopalacze i Twoje dziecko! Jak można uchronić jego życie i zdrowie”

VII Konferencja Naukowa „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza”, 15-17 maj 2009, Zakopane, z referatem „Socjosomatyka…odzyskana siostra psychosomatyki, czyli co psychologia zdrowia może uzyskać od socjologii zdrowia i choroby”

Konferencja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie„, 4.06.2009, Toruń, z referatem „Formy pomocy osobom uzależnionym od komputera i Internetu w województwie kujawsko-pomorskim” 

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE – MEDYCYNA W PSYCHOLOGII, pt. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, Lublin 25-26 wrzesień 2009, z referatem: „Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo. Teoria \”local biologies\” jako egzeplifikacja związku przyczynowo skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne”

III Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego, Sandomierz 17-19 września 2009, z referatem: (wraz z p. Andrzejem Burzyńskim): „Środowisko rodzinne a uzależnienia od środków psychoaktywnych na przykładzie Ośrodków Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Grudziądzu oraz Ośrodka Rodzin w Wisełce”

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, Toruń 19-20 listopad, z referatem: LOTIM – 5 pułapek metodologicznych w badaniach nad kondycją zdrowotną na przestrzeni wieków.
2008 Otwarty wykład  dr. hab. Jacka Pawlika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach Forum Humanistycznego, pt. „Choroba – nieszczęście – zło. Próba kategoryzacji na przykładzie afrykańskich rytuałów kryzysowych” połączony z dyskusją, 10 czerwiec 2008 r. w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu

Seminarium pt.: Health and well-being of young people in Europe.  8-11 grudnia 2008 r. w Marly-le Roi we Francji – Przedstawiciel Polski z ramienia Ministerstwa Edukacji
2007 II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, pt. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji. Obecność i Nieobecność, Toruń 12-13.10.2007 r.
2004  Kujawsko-Pomorskie Sympozjum  dla Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, pt. Rola systemu społecznego i rodzinnego w ograniczaniu ryzyka uzależnienia dziecka.
2000 Czynny udział w II Forum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień i I Toruńskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej dla młodzieży

KSIĄŻKI

Łęcka, Dominika. 2011. Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej nić abstynencja. Studium psychokulturowe, Kraków: Impuls, ss. 144.


RECENZOWANE ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

Łęcka, Dominika. 2016. Narracja ukryta jako dopełnienie obrazu sytuacji problemowej i metody jej wydobycia w trakcie wywiadu, [w:] Magdalena Piorunek (red.) Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje-Egzemplifikacje-Dylematy metodologiczne, Poznań: UAM, s. 275-292.

Łęcka, Dominika. 2016. Seminarium, które ciągle trwa…, [w:] Arkadiusz Karwacki (red.) Ryszard Borowicz. Wspomnienie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 103-106.

Łęcka, Dominika. 2011. Zmiana miejsca w strukturze społecznej u progu dorosłości a choroby somatyczne. Socjosomatyczny model e-ASP-r jako socjologiczna hipoteza wyjaśniająca zjawisko somatyzacji u młodzieży, [w:] Krystyna Szafraniec (red.) Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-tom II, Toruń: Adam Marszałek, s. 228-248.

Łęcka, Dominika. 2009. Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo? Teoria „local biologies” jako hipoteza związku przyczynowo-skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne, [w:] Janowski Konrad i Jacek Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne T.1, Lublin: BestPrint, s. 36-49.


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

Łęcka, Dominika. 2014. Wizja młodego naukowca w humanistyce w ujęciu Ryszarda Borowicza. Na marginesie badań nad selekcjami w szkolnictwie wyższym,[w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 276-296.  

Łęcka, Dominika. 2010. Socjosomatyka i jej nie-klasyczna odmiana. Wkład socjologii zdrowia i choroby w dyskurs o zaburzeniach somatycznych i etiologii chorób, [w:] Studia Socjologiczne, nr 1, s. 125-144.

Łęcka, Dominika. 2009 (rev.) Czykwin, Elżbieta, „Social Stigma”, Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 5, s. 158-165.

Łęcka, Dominika. 2009. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza” Zakopane, 15-17 maj 2009 r. Sprawozdanie [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 190-196.  

Łęcka, Dominika (rec.). 2008. Czykwin, Elżbieta, „Stygmat społeczny”, Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 3, s. 146-153.

Krawczinska, Dominika (rec). 2004. Henryk Domański, „Struktura społeczna. Wykłady z socjologii, cz. I”, [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 120-124.


RAPORTY

Dąbrowiecki Piotr, Gawlik Radosław, Łęcka, Dominika. 2023. Co nam przeszkadza dobrze leczyć astmę ciężką? Punkt widzenia lekarza. Raport. Warszawa: Polskie Towarzystwo Alergologiczne. (współautor) CZYTAJ

Łęcka, Dominika. 2023. Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta. Raport. Warszawa: Polskie Towarzystwo Alergologiczne. CZYTAJ

Łęcka, Dominika. 2015. Jakość życia pacjentów z ciężką astmą alergiczną, [w:] Raport. Astma ciężka. Sytuacja pacjentów w Polsce. Część socjologiczna, s. 25-34. CZYTAJ


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NIERECENZOWANYCH

Łęcka, Dominika. 2008. NIE PIJĘ, NIE PALĘ… WIĘC JESTEM. O postawie „Straight Edge” wśród młodzieży, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s. 15-24.

Łęcka, Dominika. 2008. A matki byłych narkomanów nadal cierpią…Rozważania nad przyczynami smutku u matek neofitów, [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 12,s.19-23.

Krawczinska, Dominika. 2007. Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy…? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków, [w:] Problemy Narkomanii, nr 4, s.6-29.

Krawczinska, Dominika. 2007. Czym jest współuzależnienie, krótka próba rekonstrukcji potocznego rozumienia pojęcia, [w:] Problemy Narkomanii, nr 2, s. 73-75.

Krawczinska, Dominika. 2004. „Grupa Wsparcia dla Rodziców” formą pomocy dla rodzin dzieci uzależnionych od narkotyków (na przykładzie doświadczeń Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu), [w:] Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. 30-31.